ΚΕΚ Νεάπολις – Νέα προγράμματα για ανέργους & επιχειρήσεις

15 Μάρτιος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές προκηρύξεις συνημμένες. περισσότερα

Πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Νυχτοφυλάκων, υπ. αρ. πρωτ. 2/6808/23-12-2016

17 Ιανουάριος, 2017

Παρακάτω παρατίθενται σε υπερσύνδεσμο τα αποτελέσματα  της υπ. αρ. πρωτ. 2/6808/23-12-2016 ανακοίνωσης για την για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, με την ειδικότητα ΔΕ Νυχτοφυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

περισσότερα

Υποψήφιοι της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

10 Ιανουάριος, 2017

Σας παραθέτουμε παρακάτω, σε αρχείο .xls, τα ονόματα των υποψηφίων μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου, που κατέθεσαν υπόψη της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2016 – μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»

28 Δεκέμβριος, 2016

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και ένα υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την Πέμπτη 29/12/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 09/01/2017.

περισσότερα

Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων με κωδικό ειδικότητας 108 – ΥΕ Καθαριστών/τριών

13 Οκτώβριος, 2016

Επί των επικυρωμένων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/4485/07-09-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», ισχύει αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, ήτοι από 14/10/2016 μέχρι και τις 24/10/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

περισσότερα

Αποτελέσματα ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

12 Οκτώβριος, 2016

Επί των επικυρωμένων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/4485/07-09-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», ισχύει αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 12/10/2016 μέχρι και τις 21/10/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

4 Οκτώβριος, 2016

 

Μετά από αίτημα των Πολιτιστικών Συλλόγων παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2016 του Δήμου Καβάλας μέχρι και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016.

περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

30 Σεπτέμβριος, 2016

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το πίνακα σειράς προτεραιότητας καθώς και το πρακτικό της συνεδρίασης:  περισσότερα

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού – Δημοτική Σχολή Χορού Καβάλας

27 Σεπτέμβριος, 2016

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 4673/14-09-2016 προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Καβάλας

περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2016 του Δήμου Καβάλας

23 Σεπτέμβριος, 2016

Ενόψει του προγραμματισμού του εορταστικού προγράμματος για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο 2016, ο Δήμος Καβάλας και η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, προσκαλούν τους καλλιτέχνες της πόλης, ομάδες, μεμονωμένα άτομα και εθελοντές να δηλώσουν το ενδιαφέρον και τις προτάσεις τους για εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά events, συνεργασίες και συμπράξεις .

περισσότερα

Επόμενη σελίδα: »

eXTReMe Tracker