Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

15 Μάρτιος, 2018

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι 27.484,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς

4 Δεκέμβριος, 2017

Προκηρύσσετε Επαναληπτική Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας.

περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

9 Νοεμβρίου, 2017

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.810,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για σύνταξη μελέτης Η-Μ εγκαταστάσεων, επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης

31 Οκτώβριος, 2017

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων εστιατορίου, επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης οικίσκων και χώρων ατομικής πηλοθεραπείας και υδροθεραπείας του πηλοθεραπευτηρίου Δ.Δ. Κρηνίδων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο εκσυγχρονισμού των υποδομών του θερμαλιστικού κέντρου Κρηνίδων Καβάλας» Εκτιμώμενης αξίας 43.165,12€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

περισσότερα

Αποτελέσματα – ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

26 Οκτώβριος, 2017

Σήμερα 26/10/2017, ημέρα Πέμπτη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 27/10/2017 μέχρι και τις 05/11/2017, για όλους τους κωδικούς θέσεις και τις ειδικότητες, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/5412/21-09-2017 ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

17 Οκτώβριος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και τους προσωρινούς πίνακες του προγράμματος άθλησης για όλους: περισσότερα

Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος του Ά ορόφου της «Δημοτικής Αγοράς Καβάλας»

16 Οκτώβριος, 2017

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση γωνιακού καταστήματος του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, συνολικής επιφάνειας εσωτερικού χώρου 72.τ.μ.

περισσότερα

Κατάσταση υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

13 Οκτώβριος, 2017

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα ονόματα των υποψηφίων μαζί με τον αριθ.πρωτ. που κατέθεσαν υπόψην της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». περισσότερα

Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού

29 Σεπτέμβριος, 2017

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δημοτικής Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Καβάλας.

περισσότερα

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

28 Σεπτέμβριος, 2017

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα την προκήρυξη, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου: περισσότερα

Επόμενη σελίδα: »

eXTReMe Tracker