Τμήμα Ανάπτυξης


Το τμήμα Ανάπτυξης έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη μελέτη, την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της  αναπτυξιακής πολιτικής της «Δημωφέλεια» πάντα σε συμφωνία με τους στόχους που θέτει το αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης του Δήμου Καβάλας.

Γραφείο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Έχει την ευθύνη:

 • της κατάρτισης της στρατηγικής της επιχείρησης και εκπόνησης σχεδίων δράσης που καθορίζουν πλήρως και λεπτομερειακά τους αντικειμενικούς στόχους της καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους επίτευξης τους
 • της προώθησης των διαδικασιών ωρίμανσης των σχεδίων και ελέγχου της χρηματοοικονομικής πορείας και της παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου των έργων και των δράσεων
 • της συνεχούς έρευνας και παρακολούθησης των εξελίξεων στην περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωσής τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λπ. κατάσταση της
 • της συγκέντρωσης πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της «Δημωφέλεια» (π.χ. στα πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων αυτών, προγράμματα Ε.Ε.)
 • της φροντίδας για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις της «Δημωφέλεια» (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνογνωσίας για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, πρότυπα διαχειριστικής επάρκειας κ.λπ.)
 • της διερεύνησης των πηγών χρηματοδότησης και διατύπωσης προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της «Δημωφέλεια»

Γραφείο Οικονομοτεχνικών Μελετών

Έχει την ευθύνη:

 • της υποστήριξης κάθε Δ/νσης για κάθε δράση που επρόκειτο να υλοποιήσει, υπολογίζοντας το κόστος και τα προσδοκώμενα οφέλη και χαράσσοντας τη στρατηγική και την τακτική που πρέπει να ακολουθείται για να επιτύχει το εκάστοτε σχέδιο.
 • να φέρει εις πέρας, πριν από την υποβολή τεχνικού δελτίου για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τη διαδικασία τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας του σχεδίου που υποβάλλεται.
 • της εκπόνησης, πριν την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, διαγνωστικών ερευνών και σύνταξης προμελετών, ώστε να τεκμηριωθούν αναπτυξιακές επιλογές και προτεραιότητες, να εντοπιστούν τα προβλήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προτεινόμενου σχεδίου, να αναδειχτούν οι προοπτικές και να τεκμηριωθούν οι ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις.

Γραφείο Κατάρτισης και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Έχει την ευθύνη:

 • της έρευνας για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα που αφορούν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η «Δημωφέλεια» και της υποβολής των σχετικών προτάσεων –εισηγήσεων στη Διοίκηση της «Δημωφέλεια» για ενδεχόμενη συμμετοχή της, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί ωφέλιμο για τους σκοπούς του Δήμου Καβάλας και της «Δημωφέλεια»
 • της διαχείρισης, σε περίπτωση ένταξης και παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου και σε συνεργασία με το λογιστήριο της επιχείρησης του οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω προγραμμάτων
 • της τεκμηρίωσης και πληροφόρησης σχετικά με τα θέματα και τα προγράμματα ανάπτυξης που αφορούν το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή

Γραφείο Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων & Ψηφιακών Υπηρεσιών

Έχει την ευθύνη:

 • της προώθησης της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία της «Δημωφέλεια» και μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη μετάβαση της «Δημωφέλεια» στα δεδομένα της ηλεκτρονικής διοίκησης
 • της παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων στις ΤΠΕ
 • της μέριμνας για την αποτελεσματική λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση των κεντρικών εξυπηρετητών και του δικτυακού εξοπλισμού της «Δημωφέλεια»
 • της τεχνικής υποστήριξης του δικτυακού τόπου και του ενδοδικτύου της «Δημωφέλεια»
 • της υποστήριξης των διαδικασιών προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού σε λογισμικό ή και υλικό
 • της φροντίδας για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής
 • της συνεχούς ενημέρωσης για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και διατύπωσης εισηγήσεων για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών από τη «Δημωφέλεια»
eXTReMe Tracker