Τμήμα Περιβάλλοντος


Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ως κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιμη αξιοποίηση του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου Καβάλας.

Προστασία Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργεί Γραφείο Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος (παλαιό Γραφείο Προστασίας Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος) το οποίο επιδιώκει μέσα από στοχευμένες δράσεις να συμβάλει στην προστασία, την αναβάθμιση και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με σκοπό την άνοδο της ποιότητας ζωής των δημοτών και συγχρόνως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με γνώμονα τη βιώσιμη αξιοποίηση του Περιβάλλοντος. Το εν λόγω γραφείο είναι υπεύθυνο για τα εξής:

 • αξιοποίηση δράσεων του επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • υλοποίηση πρακτικών που καταστούν την επιχείρηση φιλικότερη προς το περιβάλλον και προσαρμόζουν τη λειτουργία της στα πρότυπα της «πράσινης επιχείρησης»
 • συνεργασία με τοπικούς φορείς για εφαρμογή από κοινού τοπικών προγραμμάτων βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, ελέγχου της ανάπτυξης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της τοπικής ρύπανσης, στο πλαίσιο πάντα της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Καβάλας
 • ανάδειξη και προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων
 • έρευνες για την οικολογική αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους
 • εποπτεία ορθής εφαρμογής από τις Δ/νσεις της επιχείρησης του νομικού πλαισίου για την υπαίθρια διαφήμιση

Συγκεκριμένα για τη διετία 2011 – 2012 προγραμματίζονται:

 • διερεύνηση δυνατοτήτων που ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση για την αξιοποίηση της έκτασης Εσκή Καπού (π.χ. δημιουργία Βοτανικού Κήπου)
 • υποστήριξη λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου
 • συνεργασία και διοργάνωση κοινών δράσεων με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων

Περιβαλλοντική Επιμόρφωση

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτικότητα της ανάγκης για ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος  και οικολογίας, επιδιώκει μέσω του γραφείου Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης την ενημέρωση και τη δραστηριοποίηση των κατοίκων του Δήμου σε ζητήματα περιβάλλοντος. Οι κύριες δραστηριότητες του γραφείου είναι οι εξής:

 • σχεδιασμός παρεμβάσεων, δράσεων και υπηρεσιών που συνδέουν το περιβάλλον με τους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης (πολιτισμό, τουρισμό, αθλητισμό, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.). Για παράδειγμα,  καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εργαστήρια με θεματολογία και υλικά από τη φύση, οργάνωση δραστηριοτήτων με θέμα τον πολιτισμό και τη διαδραστικότητά του με το περιβάλλον, προβολή τοπικών παραδόσεων που είναι συνυφασμένες με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής, διοργάνωση εορτών συνδυασμένων με τις εποχές του χρόνου,  μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής με οικολογικά μέσα μεταφοράς κ.α.
 • συνεργασία με εθνικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ειδικεύονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα για διεξαγωγή σεμιναρίων, διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και workshops και ενημερωτικών εκστρατειών με θεματολογία που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και σε φιλικές προς το περιβάλλον καθημερινές πρακτικές
 • ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία με γειτονικές χώρες σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Συγκεκριμένα για τη διετία 2011 – 2012 προγραμματίζονται:

 • δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων, που θα υποστηρίξουν το έργο της δημοσιότητας των περιβαλλοντικών δράσεων και της διάχυσης των πληροφοριών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
 • δημιουργία ιστοχώρου που θα λειτουργεί ως ανοιχτό forum και θα ενημερώνει τους πολίτες για την τρέχουσα επικαιρότητα σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
 • διεξαγωγή σεμιναρίων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • οργάνωση εορτής και bazaar με οικολογικά προϊόντα την ημέρα του Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της επιχείρησης
 • δημιουργία κήπου βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΟΙΣΠΕ
 • υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Νέα Γένια σε Δράση» σε συνεργασία με τη WWF, για τη φιλοξενία εθελοντών που θα στελεχώσουν ένα πιλοτικό παρατηρητήριο πολιτιστικού περιβάλλοντος
eXTReMe Tracker