Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας διαθέτει αρκετά μεγάλη εμπειρία στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων και στις διακρατικές συνεργασίες. Η διάνοιξη διεθνών και εθνικών οριζόντων στον επιχειρηματικό και επιστημονικό χώρο και η συνεργασία με άλλους Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων δημιούργησαν ένα ισχυρό δίκτυο επαφών και κληροδότησαν την πόλη με αρκετά σημαντικά έργα. Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και το κοινωνικό δίκτυο που έχει αναπτυχθεί, σε συνδυασμό με την εφαρμοσμένη έρευνα, επιφέρουν την εμπειρία εκείνη η οποία αποδίδει απτά και εφαρμόσιμα αποτελέσματα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης της Καβάλας. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτάσεων συμμετέχουν όλες οι Διευθύνσεις της επιχείρησης, ανάλογα  με το περιεχόμενο της πρότασης, επιδιώκοντας έτσι την ανάπτυξη όλων των τομέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της, ήτοι Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός, κοκ. Η ποικιλία και η ευρύτητα των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τη «Δημωφέλεια» συνθέτουν την πολυδιάστατη και δυναμική παρουσία της επιχείρησης.

Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Είναι μια δέσμη αναπτυξιακών και ερευνητικών κινήτρων που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Τα κίνητρα αυτά έχουν πολλές και διαφορετικές μορφές, όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις κ.λπ. Τα προγράμματα αυτά είναι χωρισμένα σε δυο επίπεδα από πλευράς διαχείρισης:

1. Προγράμματα στα οποία επιδοτούνται οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν κυρίως ερευνητικούς στόχους και απευθύνονται σε υψηλής εξειδίκευσης οργανισμούς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την δυνατότητα παραγωγής εφαρμοσμένης κυρίως έρευνας.

2. Προγράμματα στα οποία επιδοτούνται οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, π.χ. 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΕΣΠΑ, κλπ. Είναι προγράμματα, τα οποία έχουν αναπτυξιακό κυρίως χαρακτήρα, δίνοντας κίνητρα σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών να επεκταθούν σε νέα αντικείμενα εργασίας, νέες αγορές, νέες διαδικασίες. Τα προγράμματα αυτά δίνουν την δυνατότητα της ορθολογικής ανάπτυξης, μέσα από οργανωμένα επιχειρηματικά σχέδια με υπολογισμένους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Τι προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Με την ενασχόλησή μας στα Ευρωπαϊκά προγράμματα, επιδιώκουμε:

1. Την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από την ενοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας στις καθημερινές διαδικασίες τους.

2. Τη στρατηγικά μελετημένη εξάπλωση της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των εργασιών ενός οργανισμού.

3. Την εξασφάλιση της επιτυχημένης ενσωμάτωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα δίνουν κίνητρα στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους και αγορές. Επίσης, δίνουν πρωτεύοντα ρόλο σε ιδιαίτερες ομάδες ανθρώπων, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτά τα προγράμματα, δίνοντας την ευκαιρία ένταξής τους στην κοινωνία εργασίας. Ομάδες όπως νέοι, άνεργοι, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), αλλοδαποί κ.ά. έχουν την δυνατότητα μέσω της αναβαθμισμένης εκπαίδευσης να αναπτύξουν προοπτικές και να οδηγηθούν στο δρόμο της ζήτησης από τις επιχειρήσεις. Κατ’ επέκταση η συμβολή για την καταπολέμηση της ανεργίας γίνεται ουσιώδης. Έτσι ενισχύεται η τοπική αγορά, οι γνώσεις και οι συνήθειές της.

Τι είναι το ΕΣΠΑ

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».

Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραμματισμού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, κατευθύνσεων – πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδομένων και μελετών.

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, με τις οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι Κανονισμοί των Ταμείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, μεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές προκειμένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού προγραμματισμού και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών – προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να συμβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ.

Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα:

  • στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ,
  • στο επίπεδο των θεματικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό των Ταμείων,
  • στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεματική προτεραιότητα,
  • στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξης.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαμορφώθηκε και με γνώμονα εθνικές πολιτικές που διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας», Εθνική Λιμενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ.

Το πλαίσιο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 και των προδιαγραφών – περιορισμών των νέων Κανονισμών και προέκυψε με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τομέα και Περιφέρεια στην επόμενη περίοδο, συνεκτιμώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων της προηγούμενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη Στρατηγική της Λισσαβώνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείμενα θέσεων των συμμετεχόντων φορέων. Συμπληρώθηκαν από τα πορίσματα συστηματικής ανάλυσης των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών της ΕΕ (Γραμματεία σχεδιασμού του ΕΣΠΑ,ΜΟΔ ΑΕ, ΔΑ ΚΠΣ/ΕΥΣ) και σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ με θέμα τη «Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 – 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και στην προσαρμογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013».

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστοχώρο του ΕΣΠΑ: http://www.espa.gr

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω, ενδεικτικά, κάποιο υλικό από έργα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Κάστρο Σύμβολο Πόλης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Πολιτισμός

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Συγκοινωνιακών Παρεμβάσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – City Branding

Forum – Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων

Forum – Επιχειρηματικής Στήριξης

Forum – Ευαισθητοποίηση για εγκληματικότητα & Ξενοφοβία

Forum – Ευαισθητοποίηση ΤΠΑ

ΣΥΥ – Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Appeace: war places / peace citizens

Δείτε περισσότερα

Κατεβάστε το έντυπο

EACEA Report

Meeting Reports

eXTReMe Tracker