Προγραμματική περίοδος 2014 – 2020


Τίτλος
«[frúrio] 2020: Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Σ.Β.Α.Α. του δήμου Καβάλας

Περιγραφή
Η πράξη περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων για τη λειτουργική αξιοποίηση των χώρων του Φρουρίου Καβάλας και συγκεκριμένα του κοιτώνα αξιωματικών, της φυλακής και του κυκλικού πύργου, για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του επισκέπτη και την ανάδειξη του Φρουρίου ως ξεχωριστού χώρου εμπειρίας και πολιτισμού. Το «νέο» Φρούριο θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί το κοινό το 2023.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

 • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και η εγκατάσταση σύγχρονων μέσων πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (βίντεο προβολές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακή ξενάγηση, κ.ά.),
 • η προμήθεια ψηφιακού και εκθεσιακού εξοπλισμού,
 • η βελτίωση εσωκλιματικών συνθηκών στα τρία κτίσματα,
 • ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η τοποθέτηση του συστήματος σήμανσης του μνημείου,
 • η ανάπτυξη ενιαίας λεκτικής-οπτικής ταυτότητας, και
 • η προβολή του Φρουρίου με σύγχρονες πρακτικές και με έμφαση στις νέες του υπηρεσίες και υποδομές.

Βασικοί πυλώνες της πράξης είναι τόσο η προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και η ορθολογική διαχείριση και χρήση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που συγκεντρώνεται στον χώρο που καταλαμβάνει το Φρούριο. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιες, αναστρέψιμες και θα επιδιώκουν τη μη αλλοίωση των χαρακτηριστικών και των γνωρισμάτων του συνόλου του χώρου.

Αναμενόμενα οφέλη
Το βασικό αποτέλεσμα της πράξης είναι ότι θα αποδοθεί νέα χρήση στα τρία κτίσματα του Φρουρίου, που παραμένουν κενά και είναι επισκέψιμα μόνο ως κελύφη – μέλη του συνόλου της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της ακρόπολης της Καβάλας.

Δεδομένου ότι η ακρόπολη και το Φρούριο της Καβάλας ήδη θεωρούνται τοπόσημα της περιοχής, με σταθερά ανοδική πορεία σε επίπεδο επισκεψιμότητας, το εν λόγω έργο επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την υπεραξία που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια, να εμπλουτίσει το ήδη προσφερόμενο προϊόν και να «ανοίξει τις πύλες» του Φρουρίου σε ένα νέο διευρυμένο κοινό, στην τοπική κοινωνία, στους επισκέπτες της πόλης και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα αναμενόμενα οφέλη αναφέρονται επιγραμματικά ως εξής:

 • ενίσχυση της επισκεψιμότητας,
 • εξέλιξη του Φρουρίου σε προορισμό αριστείας,
 • παροχή ολοκληρωμένου πολιτιστικού-τουριστικού προϊόντος στον επισκέπτη,
 • λειτουργία του Φρουρίου ως εκπαιδευτικού πόλου,
 • βελτίωση προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων,
 • ανάδειξη του μνημείου,
 • προστασία υλικής και άυλης τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και
 • ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών για τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προϋπολογισμός
679.520,00

Ταμείο χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στρατηγική
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης

Προγραμματική περίοδος
2014 – 2020

Δικαιούχος
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 


 

Τίτλος
Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας

Περιγραφή
Το έργο αφορά στη διαδικασία εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών marketing και branding για τη δημιουργία, λειτουργία, προώθηση και διατήρηση μιας σύγχρονης, διαφοροποιημένης και ανταγωνιστικής ταυτότητας για την πόλη της Καβάλας.

Συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1: Σχέδιο Μάρκετινγκ
Δράση 2: Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
Δράση 3: Σχέδιο Branding

Το σχέδιο μάρκετινγκ θα ερευνήσει, εντοπίσει και αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτελούν τα κύρια «συστατικά» της «μοναδικότητας» της πόλης της Καβάλας (ενδεικτικά: Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Τουρισμός, Περιβάλλον, Επιχειρηματικότητα, κτλ.) και θα αποδώσει στο καθένα τον χαρακτήρα ενός «ιδιαίτερου αγαθού» (δηλ. θα αναπτύξει επιμέρους σχέδια μάρκετινγκ ανά τομέα).

Το τοπικό σύμφωνο ποιότητας (Τ.Σ.Π.) θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης και εδραίωσης προδιαγραφών και κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών. Το Τ.Σ.Π. αρχικά θα επικεντρωθεί στον τομέα της γαστρονομίας και έπειτα θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς υπηρεσιών.

Το σχέδιο branding θα έχει ως αντικείμενο τη «σηματοποίηση» της πόλης και της συνολικής διαφημιστικής εκστρατείας για το νέο προφίλ της.

Σημεία κλειδιά του έργου:

 • Προσεγγίζει ολιστικά την πόλη ως «προϊόν» μάρκετινγκ.
 • Απευθύνεται τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική αγορά της (επισκέπτες, φοιτητές, επενδυτές, κάτοικοι, κτλ.).
 • Δίνει έμφαση στην καλλιέργεια μιας εσωτερικής κουλτούρας που θα το αφομοιώσει, θα το ενδυναμώσει και θα το συντηρήσει, ήτοι στους τοπικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και στους κατοίκους.
 • Θα αναπτυχθεί με μακροπρόθεσμη προοπτική και βασισμένο σε μια σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.
 • Θα υποδείξει σαφείς πολιτικές μάρκετινγκ με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και καταναλωτικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.

Αναμενόμενα οφέλη
Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι πόλεις προσπαθούν να εισέλθουν δυναμικά στην παγκόσμια αγορά, αποσκοπώντας στη διεκδίκηση ενός σεβαστού μεριδίου της. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για πόρους, επενδύσεις και τουρισμό, καθώς και η ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της κάθε περιοχής, είναι κάποιες από τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη κάθε σύγχρονη πόλη. Η εφαρμογή ενός συστήματος
βασισμένου στα τεκμηριωμένα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της πόλης, αλλά και η δημιουργία και διατήρηση μιας ισχυρής, σύγχρονης και διαφοροποιημένης ταυτότητας πόλης, αποτελεί «ασπίδα» για όλες τις τρέχουσες και επικείμενες απειλές περιθωριοποίησης, υποβάθμισης και απαξίωσης των πόλεων.

Το Σύστημα Marketing για την πόλη της Καβάλας επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση και τον οδηγό για τη στρατηγική τοποθέτηση της πόλης της Καβάλας στον παγκόσμιο χάρτη και να τη βοηθήσει να καταστεί μια πόλη ελκυστική στους κατοίκους, στους επισκέπτες, στους φοιτητές και στους επιχειρηματίες. Το Σύστημα Marketing θα παρέχει στον δήμο:

 • Μελέτες, έρευνες αγοράς και στρατηγικό σχέδιο που θα την αντιμετωπίζει ως «επιχείρηση».
 • Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρακτικά εργαλεία
  ανάπτυξης.
 • Υψηλή αναγνωρισιμότητα ως πόλη και όχι μόνο των επιμέρους περιοχών, στοιχείων και τοπόσημων της.
 • Συγκροτημένη ταυτότητα και εργαλεία «πώλησής» της.
 • Τεχνογνωσία, υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 • Εργαλεία και διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων τοπικών φορέων.

Προϋπολογισμός
205.000,00

Ταμείο χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στρατηγική
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προγραμματική περίοδος
2014 – 2020

Δικαιούχος
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 


 

Τίτλος
Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας

Περιγραφή
Οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τη Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του δήμου Καβάλας περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προβολής των συγχρηματοδοτούμενων έργων, τη διοργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων πολιτών, την παραγωγή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, την ανάπτυξη επίσημου ιστοχώρου, τη διαχείριση λογαριασμών και τη διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος).

Στον ιστοχώρο θα αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη στρατηγική, στο αντικείμενο και στην πορεία των έργων, τα ενημερωτικά έντυπα και το υλικό των ημερίδων και των δράσεων προβολής. Στο Facebook και στο Instagram θα παρέχεται διαρκής ενημέρωση για την πορεία των έργων, για τις επιμέρους ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, και επιπλέον θα απαντώνται οι ερωτήσεις των πολιτών.

Αναμενόμενα οφέλη
Στα αναμενόμενα οφέλη συμπεριλαμβάνονται:

 • η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη δραστηριότητα του δήμου Καβάλας στον τομέα της αστικής ανάπτυξης,
 • η διαμόρφωση σαφούς εικόνας και αντίληψης της ταυτότητας της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,
 • η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων (των υποδομών, υπηρεσιών, ερευνών και μελετών),
 • η κατανόηση του αντικειμένου των επί μέρους έργων της στρατηγικής, της αλλαγής που θα επιφέρουν στην καθημερινότητα του πολίτη και στη φυσιογνωμία του δήμου,
 • η ενημέρωση για την εξέλιξη και τα αποτελεσμάτων των έργων,
 • αλλά και η εύκολη πρόσβαση και η λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με την επένδυση των δημοσιονομικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Προϋπολογισμός
112.000,00

Ταμείο χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στρατηγική
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προγραμματική περίοδος
2014 – 2020

Δικαιούχος
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 


 

Τίτλος
Διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας της Εγνατίας οδού, της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής – «Άυλος Πόρος»

Περιγραφή
Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός προγράμματος πολιτισμού και εκπαίδευσης, το οποίο επιδιώκει να φέρει τα νεότερα μέλη της τοπικής κοινωνίας σε επαφή με το πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της αρχαίας και νέας Εγνατίας οδού στην Π.Ε. Καβάλας. Περιλαμβάνει δύο υποέργα:
– Υποέργο 1: Διδακτικός μετασχηματισμός, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός διαθεματικών και βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
– Υποέργο 2: Υλοποίηση διαθεματικών και βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Το υποέργο 1 περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πεδίου. Στο πλαίσιο του υποέργου 2, οι νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά μέσα θα «δοκιμαστούν» από την τοπική σχολική κοινότητα, θα αξιολογηθούν και θα προσαρμοστούν προκειμένου το προτεινόμενο έργο να εξελιχθεί σε θεσμό άτυπης εκπαίδευσης, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Αναμενόμενα οφέλη
• Η άρση των άνισων ευκαιριών πρόσβασης σε σύγχρονες δομές εκπαίδευσης των μαθητών της περιφέρειας της χώρας (εν προκειμένω της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
• Η ενδυνάμωση της τοπικής σχολικής κοινότητας (στελεχών εκπαίδευσης, μαθητών, γονέων, κτλ.) μέσω της ανάπτυξης και διάθεσης προς χρήση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού που συνδέει τα σχολεία με τον τόπο

Συνολικός επιλέξιμος Προϋπολογισμός
357.000,00€

Ταμείο χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στρατηγική
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση “Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας οδού”

Προγραμματική περίοδος
2014 – 2020

Δικαιούχος
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος
Blue Cosmopolis

Περιγραφή
Η πράξη «Blue Cosmopolis» αποσκοπεί να συμβάλει με άμεσο και έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της Καβάλας και στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Οι δράσεις του Blue Cosmopolis επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν τη φήμη του φεστιβάλ Cosmopolis και στοχεύουν στη χωρική επιμήκυνσή του προς το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Μουσικές εκδηλώσεις με θέμα τη θάλασσα και συγκροτήματα από τις περιοχές της Καβάλας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της ευρύτερης Ελλάδας, γαστρονομικές εκδηλώσεις βασισμένες στο τοπικά εδώδιμα αγαθά του βυθού, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τις ιστορίες του υδάτινου κόσμου και της τοπικής αλιευτικής κοινότητας και δράσεις κεραμικής τέχνης είναι οι βασικές θεματικές της πρότασης. Επιπρόσθετα στις δράσεις του έργου συγκαταλέγονται και η έκθεση φωτογραφίας “Αρχιπέλαγος”, τριήμερη έκθεση φάνζιν, εργαστήρια placemaking και δράσεις δημοσιότητας.

Αναμενόμενα οφέλη

 • η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη δραστηριότητα του δήμου Καβάλας στον τομέα της θαλάσσιας κληρονομιάς
 • η θετική στάση προς τις αλλαγές για την ανάδειξη των παραλιακών περιοχών,
 • η αύξηση επισκεψιμότητας του δήμου Καβάλας
 • η συντήρηση και διαφύλαξη του άυλου πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με τη θάλασσα
 • η αύξηση αναγνωρισιμότητας παραλιακών περιοχών, αλλά και των τοπικών προϊόντων
 • ο εμπλουτισμός του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της περιοχής,
 • η ανάδειξη και η διαφύλαξη τοπικών συνταγών
 • η προστασία του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής
 • η συμμετοχικότητα – πολυσυλλεκτικότητα
 • η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού
 • η ανάπτυξη εθελοντισμού

Συνολικός επιλέξιμος Προϋπολογισμός
150.002,55€

Ταμείο χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας

Προτεραιότητα
4. Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής

Προγραμματική περίοδος
2014 – 2020

Δικαιούχος
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

 

 

eXTReMe Tracker