Τμήμα Ανάπτυξης


Το Tμήμα Ανάπτυξης έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη μελέτη, την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της  αναπτυξιακής πολιτικής της επιχείρησης, πάντα σε συμφωνία με τους στόχους που θέτει το αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης του Δήμου Καβάλας. 

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός

Μέσω του Γραφείου Σχεδιασμού και Προγραμματισμού η Κοινωφελής Επιχείρηση καταρτίζει τη στρατηγική της επιχείρησης και εκπονεί σχέδια δράσης που καθορίζουν πλήρως και λεπτομερειακά τους αντικειμενικούς στόχους της, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους επίτευξης τους. Το γραφείο είναι υπεύθυνο να προωθεί τις διαδικασίες ωρίμανσης των σχεδίων και να ελέγχει τη χρηματοοικονομική πορεία και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των έργων και των δράσεων.

Για το 2014 το εν λόγω Τμήμα θα αναλάβει:

 • Την εποπτεία της ορθής τήρησης όλων των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.
 • Την υποβολή αιτημάτων συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Το γραφείο οικονομοτεχνικών μελετών αναλαμβάνει να υποστηρίζει κάθε Διεύθυνση για κάθε δράση που επρόκειτο να υλοποιήσει, υπολογίζοντας το κόστος και τα προσδοκώμενα οφέλη και χαράσσοντας τη στρατηγική και την τακτική που πρέπει να ακολουθείται για να επιτύχει το εκάστοτε σχέδιο. Επίσης, η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία όλων των διαγωνισμών που αφορούν σε τεχνικά έργα αλλά και σε μελέτες. Ενδεικτικά έργα & μελέτες:

Για το 2014 το Τμήμα Ανάπτυξης αναλαμβάνει:

 • Εξειδίκευση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης σε έργα και δράσεις οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας, παιδείας και αθλητισμού, σε βραχυχρόνιο και ετήσιο ορίζοντα.
 • Έρευνα για τις δυνατότητες κατάρτισης και εφαρμογής τοπικού συμφώνου ποιότητας.
 • Μελέτες κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής πηλού.
 • Μελέτη σύνδεσης πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων με κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ΔΕΥΑΚ.
 • Μελέτη για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης του αποβαλλόμενου φυσικού πόρου (πηλού -νερού) και διευθέτηση στραγγιστικής τάφρου.
 • Μελέτη δημιουργίας χώρων ατομικής πηλοθεραπείας και λουτροθεραπείας
 • Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης τζαμιού και υδατοδεξαμενής Φρουρίου.
 • Μελέτες αποκατάστασης ανατολικής και δυτικής πύλης Φρουρίου.
 • Μελέτη δημιουργίας περίδρομου στο Φρούριο.
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες Πηλοθεραπευτηρίου.
 • Ηλεκτρολογικές-Μηχανολογικές Μελέτες Πηλοθεραπευτηρίου.
 • Μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Πηλοθεραπευτηρίου.
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικής μελέτης και κατάθεση αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος JESSICA, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου του Πηλοθεραπευτηρίου.
 • Έρευνα αγοράς καταναλωτή για καλλυντικό πηλό.
 • Μελέτη βιωσιμότητας και Έρευνα Αγοράς Μουσείου Καπνού Καβάλας.
 • Έρευνα αγοράς καταναλωτή για Δημοτική Αγορά Καβάλας.

Αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργεί μέσω του Τμήματος Ανάπτυξης ειδικό Γραφείο Κατάρτισης και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Αυτό επιμελείται την έρευνα εξασφάλισης χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα που αφορούν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η Κοινωφελής Επιχείρηση και την υποβολή των σχετικών προτάσεων-εισηγήσεων στη Διοίκηση της Δημωφέλεια για ενδεχόμενη συμμετοχή της.

Για το 2014 το Τμήμα Ανάπτυξης έχει δρομολογήσει:

 • Υποβολή προτάσεων για ένταξη σχεδίων δράσης στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) της νέας Προγραμματικής Περιόδου, είτε σε Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, είτε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Μ.Θ., είτε σε Διακρατικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είτε στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Ορίζοντας 2020”, για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας κατά την περίοδο 2014-2020, είτε σε Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, όπου βεβαία η περιοχή του Δήμου Καβάλας είναι επιλέξιμη.
 • Υλοποίηση του έργου «Ενέργειες για τη δημοσιότητα & την ευαισθητοποίηση για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης  του Δήμου Καβάλας» στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας:

– Ενέργειες διάχυσης στα ΜΜΕ

– Προγραμματισμό και διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και ενημέρωσης

– Παραγωγή ενημερωτικού υλικού

– Δημιουργία φωτορεαλιστικής τρισδιάστατης απεικόνισης των τεχνικών έργων

– Δημιουργία Ντοκιμαντέρ προβολής των κτηρίων και της ιστορίας της πόλης

– Διαδραστική περιήγηση με βάση τα ντοκιμαντέρ

– Δημιουργία on line εκπαιδευτικού παιχνιδιού

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη σχετικού ιστοχώρου

– Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παιχνιδιών σε χώρους των κτηρίων που θα αναπλαστούν (Timed puzzle, Living quiz, κλπ)

 • Υλοποίηση του έργου «Φρούριο της Καβάλας: Από το Βυζάντιο στον 21ο αιώνα. Ψηφιακή Αναστήλωση και Βιωματική Περιήγηση.» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».

– Προμήθεια εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας

– Προμήθεια εξοπλισμού για φιλοξενία και λειτουργία των επιμέρους ενεργειών

– Προμήθεια οθονών εμβύθισης και εξοπλισμού διάδρασης

– Δημιουργία και λειτουργία portal

– Ψηφιακή αναστήλωση

– Διαδικτυακή γνωσιακή πύλη

– Βιωματική περιήγηση

– Διαδραστικές προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας

– Πρόγραμμα κατάρτισης χρηστών και διαχειριστών

– Σχεδιασμό 3D

– Πολυμεσική ψηφιοποίηση υλικού

– Μελέτη Εφαρμογής

– Δημιουργία έντυπου υλικού

– Διοργάνωση Ημερίδων

– Καταχωρήσεις στον τύπο

 • Υλοποίηση μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» του έργου “Integrating the Greek – Bulgarian Tourism Product” (IG-BTP):

– Δημιουργία ψηφιακή εφαρμογής – τουριστικού οδηγού που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, ήτοι αξιοθέατα, ακτές, μουσεία, ξενοδοχεία, και για τις περιοχές Καβάλα, Θάσο και Μπάνσκο.

 • Υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Ν. Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε «πράσινα» επαγγέλματα»: Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Δημοσιότητα.
 • Υλοποίηση της Πράξης «Δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στον τριτογενή τομέα Ν. Καβάλας»: Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Δημοσιότητα.
 • Υλοποίηση της Πράξης «Τοπική δράση βιώσιμης ανάπτυξης απασχόληση στο δευτερογενή τομέα Ν. Καβαλάς»: Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Δημοσιότητα.
 • Υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης στο νέο εμπόριο»: Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Δημοσιότητα.
 • Υλοποίηση της Πράξης «Τοπική δράση για την εργασιακή επανένταξη ευάλωτων ομάδων (τοπ/εκο) στον Νομό Καβάλας»: Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Δημοσιότητα.
 • Υλοποίηση της Πράξης «Τοπική δράση για την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας αυτών στον δυναμικό κλάδο της “πράσινης” οικονομίας στην περιοχή του Νομού Καβάλας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»: Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων και Δημοσιότητα.
 • Υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Εδαφικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών – Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection – INTERSYC»:

Δράσεις στο χώρο της Υγείας και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας

– Δράσεις προληπτικής παιδιατρικής  με τη συμπληρωματική υποστήριξη συστημάτων τηλεϊατρικής

– Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης για στελέχη που εργάζονται στο χώρο των παιδιών

– Προώθηση / ανάπτυξη Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης για οικογένειες σε κρίση

Προώθηση ευρωπαϊκών εργαλείων

– Προώθηση/εκπαίδευση/επιδεικτική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000 για την εξαφάνιση παιδιών

– Προώθηση/εκπαίδευση/επιδεικτική λειτουργία του Amber Alert

– Προώθηση/εκπαίδευση/επιδεικτική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Συνεργασίας των Συστημάτων Εξαφάνισης Παιδιών (European Child Alert Automated System – ECAAS)

 • Υλοποίηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Europe is our playground –  Προπαρασκευαστική δράση: Ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό – Προώθηση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών»:

– Εκδηλώσεις επίδειξης και εκτέλεσης παραδοσιακών ή αρχαίων παιχνιδιών και αθλημάτων στην πόλη της Καβάλας με τη συμμετοχή του κοινού

– Συλλογή και καταγραφή προφορικών εξιστορήσεων (multimedia data)

– Κατασκευή ιστοσελίδας (πληροφορίες, στόχοι έργου, εμπλεκόμενοι, δράσεις, προώθηση)

– Κανάλια marketing (φυλλάδια, newsletters, δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου)

– Δημιουργία διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού

– Τοπικά κέντρα πληροφόρησης από ομάδες εθελοντών

– Αθλητικοί διαγωνισμοί, μαθητικές εκθέσεις, διαγωνισμοί ζωγραφικής

– Διεθνές συνέδριο (αρχική δράση, σύνδεση μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων παιχνιδιών και αθλημάτων, διερεύνηση και οριστικοποίηση σχεδίου δράσης)

– Ειδική έκδοση άλμπουμ (υλικό από διαγωνισμούς- φωτογραφίες, εκθέσεις, ζωγραφιές)

 • Διαχείριση του φυσικού αντικειμένου της Δομής «Τράπεζα Χρόνου» του σχεδίου δράσης «Κοινωνικής Δομής Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας- ΣτηρίΖΩ» του Δήμου Καβάλας, στου οποίου το εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Δημωφέλεια.

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογίας

Μέσα από το Γραφείο Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων & Ψηφιακών Υπηρεσιών, η Κοινωφελής Επιχείρηση προωθεί την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη μετάβαση της  Κοινωφελούς Επιχείρησης στα δεδομένα της ηλεκτρονικής διοίκησης.

Για το 2014 το Τμήμα Ανάπτυξης είναι υπεύθυνη:

 • Για την ενημέρωση και διαχείριση των ιστοχώρων:

– www.kavalagreece.gr

– www.castle-kavala.gr

– www.pilotherapia.gr

– www.tobaccomuseum.gr

 • Για την αναζήτηση & υλοποίηση Ευρωπαϊκών & Εθνικών προγραμμάτων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
 • Για την αναβάθμιση του κεντρικού ιστοχώρου της επιχείρησης www.kavalagreece.gr, με τη δημιουργία νέου διαδικτυακού τόπου, πιο λειτουργικού και πιο σύγχρονου.
 • Για τη δημιουργία νέου επίσημου ιστότοπου για το Μουσείου Καπνού www.tobaccomuseum.gr.
 • Για τη δημιουργία λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για την επιχείρηση και των επιμέρους τμημάτων της (Σχολή Χορού, Μουσείο Καπνού, κλπ).
 • Για την έρευνα, τη συλλογή υλικού και τη δημιουργία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού & Επικοινωνίας εξειδικευμένου τουριστικής διαδικτυακής πύλης και λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για την περιοχή της Καβάλας www.visitkavala.gr. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν και ηλεκτρονικές εφαρμογές για tablet και κινητά.

Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο

Στο πλαίσιο σχεδιασμού επαναλειτουργίας του Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Καβάλας, η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει αναλάβει την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΟΠΠΕΠ, κλπ), την κατάρτιση σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και τη δρομολόγηση όλων των σχετικών διαδικασιών. Σκοπός του Κέντρου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες συναφείς δραστηριότητες όπως έρευνες, μελέτες και μέτρα για την επαγγελματική αποκατάσταση εκπαιδευομένων για την ανάπτυξη των τοπικών δυνατοτήτων απασχόλησης.

Για το 2014 σχεδιάστηκε:

 • Επικοινωνία με τον ΕΟΠΠΕΠ για μελλοντική πιστοποίηση της επιχείρησης ώστε να αξιοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης μέσω του Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Καβάλας.

eXTReMe Tracker