Τμήμα Διαχείρισης Αθλητικών Κέντρων


Γραφείο Προγραμματισμού & Διαχείρισης

Έχει την ευθύνη:

  • της εύρυθμης λειτουργίας όλων των αθλητικών υποδομών (πλην του Κολυμβητήριου) που η Δημωφέλεια διαχειρίζεται
  • του προγραμματισμού των αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτές
  • της εξασφάλισης του απαραίτητου προσωπικού (γυμναστών – προπονητών) για τη λειτουργία όλων των γηπέδων και γενικά κλειστών ή ανοικτών αθλητικών χώρων
  • της τήρησης των ωρών λειτουργίας των αθλητικών χώρων και του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού
  • της είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων από εισιτήρια ή τη χρήση των αθλητικών χώρων

 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Έχει την ευθύνη:

  • της σωστής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αθλητικών κέντρων
  • της εξασφάλισης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και των μέσων, που θα εξασφαλίζουν την άσκηση σε όλα τα είδη άσκησης και σε κάθε ηλικία

Γραφείο Συντήρησης & Γενικών Καθηκόντων

Έχει την ευθύνη:

  • της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια λειτουργία των αθλητικών υποδομών
  • της καθαριότητας όλων των χώρων των αθλητικών υποδομών
eXTReMe Tracker