Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης


Αντικείμενο Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει σαν αντικείμενο την απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Επιχείρησης ως οικονομικής μονάδας και τη διεξαγωγή όλων των γενικής φύσεως, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων Διευθύνσεων και της Επιχείρησης γενικότερα. Επίσης, η εν λόγω Διεύθυνση έχει την ευθύνη όλων των οικονομικών λειτουργιών των Επιχειρήσεων, που η Επιχείρηση θα δημιουργήσει.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης συνεργάζεται με το Γενικό Διευθυντή και έχει την ευθύνη για:

 • την τήρηση των περιοδικών προϋπολογισμών – απολογισμών της Επιχείρησης και την έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων
 • την εποπτεία του λογιστηρίου, του ταμείου και των διαδικασιών προμηθειών της Επιχείρησης
 • την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τμήματος διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών
 • την σύνταξη των ετήσιων προϋπολογισμών – οικονομικών προγραμματισμών και ισολογισμών της Επιχείρησης
 • την τήρηση των νόμων αποφάσεων και των γενικών ρυθμίσεων της πολιτείας σε θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων γενικότερα
 • την παρακολούθηση, προώθηση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών εργασιών που ανήκουν στο γραφείο μηχανογράφησης
 • το γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών της Διεύθυνσης σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς και ειδικά τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης:

 • γενικός έλεγχος εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών της Διεύθυνσης σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς και ειδικά τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης
 • διαχείριση και τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας
 • παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών που αφορούν σε θέματα προσωπικού και του κανονισμού προσωπικού της Επιχείρησης
 • παρακολούθηση και διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών της μισθοδοσίας
 • παρακολούθηση, προώθηση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών εργασιών που ανήκουν στο γραφείο μηχανογράφησης
 • διαχείριση όλων των εργασιών και των αρμοδιοτήτων του Λογιστηρίου (τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης,  τήρηση διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της Επιχείρησης, διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης,  κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, κατάρτιση ισολογισμού της χρήσης, απολογισμού εσόδων – εξόδων και όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις, κ.α.)
 • διαχείριση ταμείου επιχείρησης
 • διαχείριση εργασιών του γραφείου προμηθειών – περιουσιακών στοιχείων – αποθήκης – διαχείρισης υλικών
 • διαχείριση εργασιών του γραφείου οικονομικού προγραμματισμού και του γραφείου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου
 • τήρηση των νόμων αποφάσεων και των γενικών ρυθμίσεων της πολιτείας σε θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων γενικότερα
eXTReMe Tracker