Προγράμματα – Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης


Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006

pdf  Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης

Η γενική φιλοσοφία της σχεδίου, είναι να αναβαθμίσει μέσα από αστικές – πολιτιστικές – περιβαλλοντικές – επιχειρηματικές παρεμβάσεις την περιοχή, με στόχο την ανάπτυξη δυναμικής παρουσίας του τοπικού δυναμικού  και η ενεργοποίηση στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού. Μέσα από τις προτεινόμενες ενέργειες στοχεύουμε στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης και σε τομείς που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και που μπορούν να καταστήσουν την πρότασή μας βιώσιμη  και αναπτυξιακή για τους φορείς που θα συμμετάσχουν.

Περίοδος υλοποίησης 2004 – 2007


pdf  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Το μείγμα δράσεων που περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής Παρέμβασης για την Απασχόληση στην Καβάλα», αναφέρεται στο σύνολο των επιλέξιμων δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν με βάση τον οδηγό εφαρμογής, την προκήρυξη και την σχετική Υπουργική Απόφαση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η αποτελεσματικότητα του Σχεδίου. Οι σχετικές παραδοχές όσο αφορά τους ωφελούμενους και τις λοιπές παραμέτρους ανά δράση που καθορίζουν το ύψος του προϋπολογισμού, έχουν ως εξής :

  • η Συμβουλευτική, αφορά 150 ωφελούμενους και 20 συνεδρίες ατομικές και ομαδικές για τον κάθε ένα από αυτούς
  • η Επιδότηση της Απασχόλησης, αφορά στην τοποθέτηση ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας για 12 μήνες και ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε νέες θέσεις εργασίας για 24 μήνες
  • η Επιδότηση της Αυτοαπασχόλησης, αφορά την δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων
  • η Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, αφορά δύο ομάδες ανέργων, εκ των οποίων η πρώτη αναφέρεται σε ανέργους/ ες πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η δεύτερη σε ανέργους/ ες των λοιπών κατηγοριών. Το χρονικό διάστημα και για τις δύο κατηγορίες θα ανέλθει στους 9 μήνες
  • οι νέες μορφές απασχόλησης, αναφέρονται σε ανέργους /ες για απασχόληση 12 μηνών με συνυπολογισμό των δώρων και λοιπών επιδομάτων, από τους οποίους θα λαμβάνει υπηρεσίες με την μέθοδο του outsourcing ο Δήμος Καβάλας
  • η Κατάρτιση, αφορά την εκπαίδευση 120 ανέργων σε 6 τμήματα των 20 ατόμων και 400 ωρών το κάθε ένα
  • η Προκατάρτιση, αφορά την γλωσσική κατάρτιση 20 παλιννοστούντων και μεταναστών, σε 1 τμήμα των 20 ατόμων διάρκειας 300 ωρών
  • οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, αφορούν 40 ωφελούμενους και 20 συνεδρίες ατομικές και ομαδικές για τον κάθε ένα από αυτούς

Περίοδος υλοποίησης 2004 – 2007

eXTReMe Tracker