Η Γη της Καβάλας


Η μορφολογία του εδάφους και υπεδάφους της Καβάλας και της γύρω περιοχής είναι ποικίλη. Όσον αφορά το υπέδαφος υπάρχουν διαπιστωμένα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τύρφης και σιδηρομεταλλεύματος. Γίνεται επίσης συστηματική εκμετάλλευση του μαρμάρου.

Το έδαφος στα προάστια είναι πλούσιο για καλλιέργειες σιτηρών και φυσικά καπνού που είναι η κυρίως παραγωγή του Νομού.

Η Καβάλα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε έδαφος από γρανίτη, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως σε οικοδομικές κατασκευές. Η αλιεία είναι ένας από τους πιο αναπτυγμένους τομείς, καθώς η Καβάλα είναι ένα από τα τρία σπουδαιότερα αλιευτικά κέντρα της χώρας.

Μορφολογία Εδάφους:

Ορεινό: 54,92%
Ημιορεινό: 24,12%
Πεδινό: 20,96%

Το σύνολο των καλλιεργειών στο Νομό Καβάλας καταλαμβάνουν έκταση 560.000 στρεμμάτων. Το κλίμα, η σύσταση του εδάφους του Νομού μας καθώς και η ύπαρξη αρδευτικών δικτύων που ευνοούν την ανάπτυξη πολλών καλλιεργειών.

Οι σπουδαιότερες από αυτές σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2009 έχουν ως εξής:


Πηγή: «Νομός Καβάλας …μια γνωριμία!», Νομαρχία Καβάλας

eXTReMe Tracker