Τμήμα Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου


Γραφείο Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έχει την ευθύνη:

 • της παρακολούθησης των προσκλήσεων ενδιαφέροντος και των ποικίλων διακηρύξεων που αφορούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
 • του σχεδιασμού με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
 • της οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
 • της παρακολούθησης της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και φροντίδας για την πιστή τήρηση των όρων των συστημάτων διαχείρισης κάθε φορά.
 • της παραγωγής εκπαιδευτικών εργαλείων
 • της παραγωγής/δημιουργίας εκπαιδευτικών σημειώσεων
 • της ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών
 • της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μοντέλων εκπαίδευσης
 • της προώθησης της ιδέας της διά βίου μάθησης

Γραφείο Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχής ΣΥΥ

Έχει την ευθύνη:

 • της παρακολούθησης των προσκλήσεων ενδιαφέροντος, των ποικίλων διακηρύξεων που αφορούν σε προγράμματα καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και ΣΥΥ
 • του σχεδιασμού με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και ΣΥΥ
 • της οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και ΣΥΥ
 • της παρακολούθησης της υλοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και ΣΥΥ και φροντίδας για την πιστή τήρηση των όρων των συστημάτων διαχείρισης κάθε φορά
 • της παραγωγής εκπαιδευτικών εργαλείων
 • της παραγωγής – δημιουργίας εκπαιδευτικών σημειώσεων
 • της ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διάγνωσης κοινωνικών αναγκών
 • του σχεδιασμού και προώθησης δράσεων ισότητας των ευκαιριών των δύο φύλων
 • τουσχεδιασμού και προώθησης δράσεων καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης

Έχει την ευθύνη:

 • του σχεδιασμού και εφαρμογής ευέλικτων προγραμμάτων, μικρής διάρκειας, επαγγελματικού προσανατολισμού
 • της ανάπτυξης και προώθησης συστημάτων ανίχνευσης επαγγελματικών αναγκών
 • της ανάπτυξης καινοτόμων μοντέλων επαγγελματικού προσανατολισμού
 • της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο
 • της δημιουργίας βάσης δεδομένων με περιεχόμενο της ανάγκες των τοπικών κυρίως επιχειρήσεων σε ειδικότητες εργαζομένων
 • της πληροφόρησης των συμμετεχόντων (ανέργων, υποαπασχολούμενων) στα προγράμματα της επιχείρησης για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς σε συγκεκριμένες ειδικότητες
 • της υποστήριξης της προώθησης των συμμετεχόντων (ανέργων, υποαπασχολούμενων – δημοτών Καβάλας) στην αγορά εργασίας
 • της παρακολούθησης των συμμετεχόντων στα προγράμματα της επιχείρησης για διάστημα τουλάχιστον 1 έτους μετά το πέρας του προγράμματος σχετικά με τη μεταβολή της εργασιακής – επαγγελματικής τους κατάστασης
 • της συνεργασίας με άλλους φορείς, Οργανισμούς και Υπηρεσίες που επηρεάζουν τα τεκταινόμενα της αγοράς εργασίας (Επιμελητήριο- Επαγγελματικές Ενώσεις – ΟΑΕΔ – Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο κ.λπ.)
 • της προσφοράς στους νέους περισσότερων ευκαιριών ενημέρωσης σε θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, πολιτισμού κ.ά.
 • της ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των νέων στα κοινά ώστε να αναδειχθούν σε ισότιμο και δυναμικό κοινωνικό εταίρο
 • της επιδίωξης δημιουργίας προϋποθέσεων ώστε οι νέοι ανάλογα με την ηλικία τους να έχουν τα εφόδια για να μετέχουν στην κοινωνική ζωή ως αυτόνομες προσωπικότητες
 • της υποστήριξης της παροχής πιστοποιημένων ηλεκτρονικών συνοδευτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, υποστήριξης, οργάνωσης και προβολής με συνδυαστική εφαρμογή πράξης – χρήσης διαφορικού λογισμού δικτύων ψηφιακής και φυσικής συνεδρίας
 • της προώθησης της συμμετοχής, εκπροσώπησης και εξυπηρέτησης κάθε πρωτοβουλίας ανάπτυξης περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας
 • της υποστήριξης της εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών
 • της αξιοποίησης του δικτύου Θεματικού Ευρυζωνικού Πάρκου Νεολαίας (ΘΕΠΑΝ) για τη συμμετοχή, εκπροσώπηση, υλοποίηση, εκπόνηση, στήριξη και προώθηση, μετάδοση και διάχυση οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, διασυνοριακών ή διεθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση συνεργασίας σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, υποδομών, πολιτισμού, περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης, ποιοτικής αγροτικής ανάπτυξης, αγροτουρισμού, εκπαίδευσης, δια βίου εκπαίδευσης, απασχόλησης, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας, παιδείας, αθλητισμού, υγείας, κοινωνικής ωφέλειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και εμπειρίας με παρευξείνιες, βαλκανικές, μεσογειακές ή λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανικών χωρών
 • της υποστήριξης της λειτουργίας ως μηχανισμού υποστήριξης των περιφερειακών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας της Ε.Ε.
 • της προώθησης δράσεων – ενεργειών δημιουργίας θετικών προτύπων για τη νεολαία του Δήμου Καβάλας

Γραφείο Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Έχει την ευθύνη:

 • της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και ΣΥΥ
 • της δημιουργίας βάσης δεδομένων των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
 • της ανάπτυξης καινοτόμων μοντέλων αξιολόγησης
 • της υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση του παρεχομένου συμβουλευτικού – εκπαιδευτικού έργου

Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διοικητικής Διεκπεραίωσης

Έχει την ευθύνη:

 • της καταγραφής και διεκπεραίωσης όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν σε  προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • της παροχής κάθε φύσεως γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Τμήματος (αναπαραγωγή εγγράφων, δακτυλογραφήσεις κ.λπ.)
eXTReMe Tracker