Τμήμα Διοίκησης


Γραφείο Προσωπικού  – Μισθοδοσίας

Έχει την ευθύνη:

 • της παρακολούθησης και τήρησης του κανονισμού προσωπικού της Επιχείρησης
 • της τήρησης μητρώου και αρχείων προσωπικού
 • της τήρησης διαδικασιών που σχετίζονται με τις κάθε φύσης διοικητικές υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, προκηρύξεις, στοιχεία ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, εξέλιξη, αμοιβές, άδειες, απουσίες, βεβαιώσεις, πειθαρχικά κ.λπ.)
 • της ενημέρωσης του λογιστικού συστήματος με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στοιχείων προσωπικού που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των αμοιβών του
 • της τήρησης και σύνταξης όλων των απαραίτητων μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων, φόρων και λοιπών υποχρεώσεων
 • της θεώρησης πάσης φύσεως μισθοδοτικών στοιχείων του προσωπικού
 • της εκκαθάρισης μισθών και ημερομισθίων καθώς και επιδομάτων και προσαυξήσεων που γίνονται σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται από τα άλλα τμήματα
 • της επικύρωσης όλων των αντιγράφων των εγγράφων

Γραφείο Πρωτοκόλλου – Αρχείου – Διεκπεραίωσης – Γραμματεία

Έχει την ευθύνη:

 • της καταγραφής και διεκπεραίωσης όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της επιχείρησης
 • της μεταφοράς και διανομής της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων στις Διευθύνσεις και τα τμήματα της Επιχείρησης αλλά και της αλληλογραφίας εκτός αυτής
 • χειρισμού του τηλεφωνικού κέντρου, του φαξ, και των άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Παρέχει κάθε φύσεως γραμματειακή υποστήριξη για τις ανάγκες της Επιχείρησης (αναπαραγωγή εγγράφων, δακτυλογραφήσεις, κ.λπ.)

Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών

Έχει την ευθύνη:

 • της μηχανοργάνωσης της Επιχείρησης και της ανάπτυξης σε αυτήν των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής
 • της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Έχει την ευθύνη:

 • για την κανονική λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κτιρίων, των λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων και την αντικατάσταση του εξοπλισμού της Επιχείρησης, όταν κρίνεται απαραίτητη
 • για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων και γενικά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνθεσή τους και γενικά στους διαμορφωμένους χώρους των εκδηλώσεων, καθώς και για το χειρισμό και λειτουργία τους κατά το χρόνο των εκδηλώσεων
 • για την κατασκευή και γενικά την κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής των λοιπών διαμορφώσεων, που απαιτούνται για τις διάφορες εκδηλώσεις της Επιχείρησης
 • για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των μέσων μεταφοράς της Επιχείρησης

Γραφείο Γενικών Καθηκόντων

Έχει την ευθύνη:

 • της καθαριότητας και της ευταξίας των χώρων λειτουργίας της Επιχείρησης και των εκμεταλλεύσεων της
 • της εξυπηρέτησης των χειρωνακτικών αναγκών της Επιχείρησης
 • να συμβάλλει στη διακίνηση των υλικών και της αποθήκευσής τους
eXTReMe Tracker