Τμήμα Οικονομικού Προγρ/μού & Ελέγχου


Γραφείο Οικονομικού Προγραμματισμού

Έχει την ευθύνη:

  • της διαμόρφωσης των στοιχείων προϋπολογισμού οικονομικού προγραμματισμού και παροχής κάθε είδους στοιχείων για τη διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης
  • της κατάρτισης σε συνεργασία με τους προϊσταμένους διευθύνσεων και το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων καθώς και άλλου είδους προϋπολογισμών και παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους
  • της διαμόρφωσης και παρακολούθησης του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης
  • της κατάρτισης του τακτικού και του έκτακτου σχεδίου χρηματοδότησης

Γραφείο Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου

Έχει την ευθύνη:

  • της τήρησης των βιβλίων με τα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης
  • της διαχειριστικής παρακολούθησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και έργου από τρίτους
  • της παρακολούθησης των τραπεζικών και άλλων δανείων και τήρησης όλων των παραστατικών εγγράφων και αποδεικτικών δαπανών

Γραφείο Κοστολόγησης και Στατιστικής Επεξεργασίας

Έχει την ευθύνη:

  • της επεξεργασίας στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης
eXTReMe Tracker