Τμήμα Μουσείου Καπνού


Γραφείο Μουσειακού Υλικού

Έχει την ευθύνη:

  • της διαχείρισης, καταγραφής, ψηφιοποίησης και εισαγωγής του μουσειακού υλικού στην υπάρχουσα βάση δεδομένων καθώς και της αύξησης του με συνεχή διερεύνηση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ικανή συλλογή για την πλήρη αναπαράσταση των φάσεων της επεξεργασίας του καπνού, με στόχο τη δημιουργία ενός βιωματικού μουσείου, όπου ο επισκέπτης θα αντιμετωπίζει τα εκθέματα όχι ως στατικό είδος, αλλά ως ζωντανό οργανισμό με δυναμική
  • της αποδοχής των πάσης φύσεως δωρεών προς το μουσείο (φωτογραφίες, έγγραφα, αντικείμενα, κ.ά.), της αξιολόγησής τους (αν χρήζουν συντηρήσεως ή όχι), καθώς και της καταγραφής τους σε πρωτόκολλο εισαγωγής υλικού ανά δωρητή

Γραφείο Ιστορικού Αρχείου

Έχει την ευθύνη:

  • της συλλογής, καταμέτρησης, ταξινόμησης κατά είδος και τεκμηρίωσης του φωτογραφικού, αρχειακού και άλλου υλικού του αρχείου και της βιβλιοθήκης του Μουσείου Καπνού, για την εξυπηρέτηση της βιωματικής παρουσίασης του μουσειακού υλικού και την ακριβή και εμπεριστατωμένη αναπαραγωγή της ιστορίας του καπνού σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό κ.λπ.) και για να καταστεί το υλικό προσβάσιμο στους εκάστοτε μελετητές

Γραφείο Διοίκησης

Έχει την ευθύνη:

  • της διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Καπνού
  • της παρακολούθησης της πορείας των επισκέψεων στο Μουσείο Καπνού και της οργάνωσης ομαδικών ραντεβού στο χώρο, με τρόπο που να μην παρακωλύεται η λειτουργία του Μουσείου αλλά και να παρέχεται η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση
  • της διοργάνωσης εκθέσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και συμποσίων με θέμα τον καπνό
  • της ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Μουσείου Καπνού
  • της ανάληψης και υλοποίησης πρωτοβουλιών με στόχο τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής ως τόπου παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας καπνού
  • της συνεργασίας με τους φορείς και επαγγελματίες καπνεμπόρους της περιοχής της Καβάλας για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του θέματος του καπνού, τόσο από ιστορική άποψη όσο και από μελλοντική αξιοποίησή του

Γραφείο Μουσειακής Αγωγής

eXTReMe Tracker