Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος


Αντικείμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος

Η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών, Εθνικών και ιδίων πόρων, την ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών, την παροχή ποιοτικά και τεχνολογικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Η ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής Διεύθυνσης που να συντονίζει ενέργειες που αφορούν στην ανάπτυξη και το περιβάλλον προκύπτει από την αναγκαιότητα για αντιμετώπιση των παραπάνω τομέων ως αλληλοσυμπληρούμενων και συμπορευόμενων.

Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για:

 • την έρευνα και την άντληση πληροφόρησης ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση έργων με αναπτυξιακό χαρακτήρα που αφορούν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η «Δημωφέλεια»
 • την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, εφόσον οι προτάσεις συμπορεύονται με τους σκοπούς του Δήμου Καβάλας και της «Δημωφέλεια»
 • τη δρομολόγηση, σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης των έργων, των διαδικασιών υλοποίησης
 • την τεκμηρίωση και την πληροφόρηση σχετικά με ενέργειες και προγράμματα ανάπτυξης που αφορούν στο Δήμο και την ευρύτερη περιοχή
 • το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κοινών ενεργειών με τοπικούς φορείς για την υποβολή προτάσεων και την από κοινού αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • την εφαρμογή & εποπτεία των συστημάτων ποιότητας ΕΛΟΤ 1429 & EN ISO GR 9001:2008
 • την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογίας
 • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του Φυσικού & Αστικού Περιβάλλοντος
 • την υποστήριξη της λειτουργίας Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου
 • την επικαιροποίηση και ανανέωση των ιστοχώρων επιχείρησης
 • την προετοιμασία διαγωνισμών δημοσίων έργων (τεχνικών) και μελετών
eXTReMe Tracker