Οργανωτική Διάρθωση – Οργανόγραμμα


Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – Δημωφέλεια» διοικείται από 11μελές (έντεκα μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπονται από τη συστατική της πράξη (Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 113/2011, όπως επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 2970/16.03.2011 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 657/Β/20−04−11), τα σχετικά άρθρα της Υπουργικής Απόφασης 43254/2007, (ΦΕΚ 1492/Β/17.08.2007), τα άρθρα 255 έως 258 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 109 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα μέσα στην Επιχείρηση είναι τα εξής:

Α’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκφράζεται με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης.
Β’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιχείρησης.
Γ’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της Γενικής Διεύθυνσης της Επιχείρησης.
Δ’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των διοικητικών ενοτήτων (Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων) της Επιχείρησης.
Ε’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνει η Επιχείρηση.

Οργανωτική Διάρθρωση της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό της και οι οποίες υπάγονται απ’ ευθείας στη Γενική Διεύθυνση. Ως Διοικητικές Ενότητες ορίζονται:

 • Διεύθυνση: Διοικητική ενότητα της Επιχείρησης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες λειτουργίες και δραστηριότητες, συγγενείς κατά περιεχόμενο ή αντικείμενο.
 • Τμήμα: Διοικητική ενότητα (οργανωτική υποδιαίρεση) της Επιχείρησης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες λειτουργίες και δραστηριότητες, συγγενείς κατά περιεχόμενο ή αντικείμενο με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
 • Γραφείο: Διοικητική ενότητα (οργανωτική υποδιαίρεση) της Επιχείρησης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες λειτουργίες και δραστηριότητες, συγγενείς κατά περιεχόμενο ή αντικείμενο με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Διοίκηση Έργου: Στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου, που αναλαμβάνει η Επιχείρηση, η Διεύθυνση αναθέτει τη διοίκηση του σε συγκεκριμένο στέλεχος της Επιχείρησης, ανεξάρτητα από την θέση του σε συγκεκριμένη διοικητική ενότητα. Οι αρμοδιότητες του διαρκούν μέχρι της ολοκληρώσεως του έργου, που του έχει ανατεθεί.

Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης είναι:

 1. Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Γενική Διεύθυνση
 3. Διεύθυνση
 4. Τμήμα
 5. Γραφείο

Οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται:

 1. Πρόεδρος
 2. Γενικός Διευθυντής
 3. Διευθυντής
 4. Τμηματάρχης
 5. Προϊστάμενος Γραφείου

eXTReMe Tracker