Δημοτική Επιχείρηση


Με την υπ’ αριθ. 391/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμ­βουλίου του Δήμου Καβάλας έγινε η σύσταση της «Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)» και με την υπ’ αριθ. 7814/10.7.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εγκρίθηκε η συγχώνευση των προϋφιστάμενων αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, Δημοτική Αγορά Καβάλας (Δ.Α.Κ.), Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Ανάπτυξης Καβάλας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) και Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Άθλησης Νεολαίας Καβάλας (Δ.Ε.Π.Α.ΝΕ.Κ.) στη «Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)», και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B΄ 1010/22.07.2003 με ημερομηνία κυκλοφορίας 30.07.2003.

Με την υπ’ αριθ. 760/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ­βουλίου του Δήμου Καβάλας έγινε η σύσταση της «Δη­μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας» με το διακριτικό τίτλο «Δημωφέλεια» και με την υπ’ αριθ. 11926/09/09.02.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εγκρίθηκε η μετατροπή της «Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)» σε «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια)», με προσαρμογή των καταστατικών της σκοπών προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B΄ 182/25.02.2010 με ημερομηνία κυκλοφορίας 01.03.2010.

Από τη σύστασή της η κοινωφελής επιχείρηση σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 13 του ν. 3731/2008 υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολική διάδοχος, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της μετατραπείσας αμιγούς δημοτικής αναπτυξιακής επιχείρησης (Δ.ΑΝ.Ε.Κ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103, 107 & 109 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ’ αριθ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με την υπ’ αριθ. 113/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ­βουλίου του Δήμου Καβάλας έγινε η σύσταση της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας» με το διακριτικό τίτλο «Δημωφέλεια», δια της συγχώνευσης και κατάργησης των υφιστάμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Καβάλας, με την επωνυμία α) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας» και β) «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Ανάπτυξης Φιλίππων». Με την υπ’ αριθμ. 2970/16.03.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε η σύσταση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B΄ 657/20.04.2011.

Από τη σύστασή της η κοινωφελής επιχείρηση σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.

eXTReMe Tracker