Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης


Γραφείο Λογιστηρίου 

Έχει την ευθύνη:

 • της τήρησης των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης (λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο και τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες
 • της τήρησης διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της Επιχείρησης και εκτέλεση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που έχουν σχέση με τις τράπεζες
 • της διαμόρφωσης και παρακολούθησης του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης και την παροχή πληροφόρησης προς τη διοίκηση για την πορεία της Επιχείρησης από οικονομικής και διαχειριστικής απόψεως
 • της παροχής στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης
 • της διαμόρφωσης των στοιχείων προϋπολογισμού οικονομικών προγραμματισμών και παροχή κάθε είδους στοιχείων για τη διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης
 • να επιμελείται την εκκαθάριση  και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης της Επιχείρησης, εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων, καταχωρεί αυτά στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και ελέγχει τη νομιμότητα της κάθε δαπάνης.
 • να καταρτίζει σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης, τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του. Επίσης καταρτίζει τον ισολογισμό της χρήσης, τον απολογισμό εσόδων – εξόδων και όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις
 • να καταρτίζει το τακτικό και έκτακτο σχέδιο χρηματοδότησης, παρακολουθεί τα τραπεζικά και άλλα δάνεια και τηρεί όλα τα παραστατικά έγγραφα και αποδεικτικά δαπανών
 • να καταρτίζει σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή και την αρμόδια Διεύθυνση που θα αναλάβει το έργο, τις συμβάσεις για αναθέσεις του Δήμου ή άλλων φορέων. Για την κοστολόγηση των έργων έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων (κόστος αγοράς πρώτων, βοηθητικών και αναλώσιμων υλικών, κόστος αγοράς υπηρεσιών, κόστος διαφόρων δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης)

Γραφείο Περιουσιακών Στοιχείων – Αποθήκης – Διαχείρισης Υλικών, Προμηθειών

 • φροντίζει για την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης περιουσίας και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης
 • επιμελείται της τήρησης αρχείου κληροδοτημάτων και μεριμνά για την αξιοποίησή τους
 • τηρεί αρχείο ακινήτων και διενεργεί δημοπρασίες για τη μίσθωσή τους
 • παρακολουθεί, σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο τις αναπροσαρμογές των μισθώσεων και τη σωστή τήρηση των συμφωνητικών
 • μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς αποθήκευσης, χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιμων και των πάγιων υλικών σε ότι αφορά τη λογιστική ενημέρωση και ειδικότερα έχει την ευθύνη:
 1. για τη συγκέντρωση των παραγγελιών όλων των τμημάτων
 2. για τον προγραμματισμό διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγγελίες
 3. για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικών σύμφωνα με  τους ισχύοντες κανονισμούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισμών, ετοιμασίας σχεδίων συμβάσεων κ.λπ.)
 4. για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών
 5. για την τήρηση αρχείων προμηθειών και προμηθευτών

Γραφείο Ταμείου

Στο ταμείο ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές, που βασίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία διαβιβάζονται από το λογιστήριο.

 • εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής, συγκεντρώνει και καταχωρεί στα σχετικά λογιστικά βιβλία τις εισπράξεις εσόδων, καθώς και των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων
 • φροντίζει για την απόδοση κρατήσεων που γίνονται υπέρ τρίτων μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα συντάσσει και υποβάλλει στον προϊστάμενο της διεύθυνσης κατάσταση της γενικής δοσοληψίας του ταμείου του προηγούμενου μήνα
 • παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από τρίτους (μεταφορές, ενοικιάσεις, συντηρήσεις κ.λπ.)
eXTReMe Tracker