ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της Πράξης “Blue Cosmopolis” της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020”»

11 Αυγούστου, 2023

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 114/2023 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων» της Πράξης με τίτλο «Blue Cosmopolis», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.884,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (16.035,60€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα).  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι ο 211335. 

 

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

  1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»  
eXTReMe Tracker