ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Προμήθεια υλικών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)»

30 Ιανουαρίου, 2023

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 217/2022 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για το Υποέργο 1 «Προμήθεια υλικών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 279.744,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (225.600,00€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο νέος συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι ο: 182023.1

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

  1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια υλικών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)»
  2. Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα
  3. Τεχνική έκθεση σχέδια & κατόψεις υπαίθριου θεάτρου
  4. Ενημέρωση για τροποποίηση διαγωνισμού
eXTReMe Tracker