Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018

4 Μάιος, 2018

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2018, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-03-2018» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-03-2018», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τις 05/05/2018 μέχρι και τη Δευτέρα 14/05/2018.

Οι προσλαμβανόμενοι όλων των ειδικοτήτων, εκτός του ΔΕ Νυχτοφύλακα (κωδικός θέσης 103), θα απασχολούνται καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πρωί-απόγευμα, με βάρδιες εναλλάξ. Για την απασχόληση των προσλαμβανόμενων κατά τα Σάββατα ή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες θα χορηγείται υποχρεωτική εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό).

Συνημμένα αρχεία:
1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018
2. Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-03-2018»
3. Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-03-2018»
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599_1986

eXTReMe Tracker