ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

8 Αυγούστου, 2011

Γενικά:

  • Ν. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016
  • N. 4024/2012 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 4024
  • N. 3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
  • N. 3852/2010 Νόμος Καλλικράτη

Προμήθειες:

Προσλήψεις:

  • Ν. 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
  • N. 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την πρόσληψη προσωπικού
  • Π.Δ. 524 της 6/17.6.80 Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
eXTReMe Tracker