Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

10 Μαΐου, 2019

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.390,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έντυπου υλικού
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακες Συμμόρφωσης
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
7. Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
8. Περίληψη διακήρυξης προμήθειας έντυπου υλικού

eXTReMe Tracker