Αποτελεσματα ανακοινωσης ΣΟΧ 1-2018

25 Μάιος, 2018

Σήμερα 25/05/2018, ημέρα Παρασκευή αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2018 προκήρυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με τους πίνακες κατάταξης, τους πίνακες επιλογής, τους ονομαστικούς πίνακες και τους πίνακες αποκλεισθέντων και ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 26/05/2018 μέχρι και τις 04/06/2018, για όλους τους κωδικούς θέσεις και τις ειδικότητες, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2942/03-05-2018 ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνημμένα:
1. κωδ. θέσης 100 – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – πίνακας κατάταξης

2. κωδ. θέσης 101 – ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – πίνακας κατάταξης

3. κωδ. θέσης 102 – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – πίνακας κατάταξης

4. κωδ. θέσης 102 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ αποκλειόμενοι

5. κωδ. θέσης 102 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ πίνακας επιλογής

6. κωδ. θέσης 103 – ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ – πίνακας κατάταξης

7. κωδ. θέσης 103 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ πίνακας επιλογής

8. κωδ. θέσης 104 – ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ – πίνακας κατάταξης

9. κωδ. θέσης 104 – ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ πίνακας επιλογής

10. κωδ. θέσης 105 – ΔΕ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΩΝ – πίνακας κατάταξης

11. κωδ. θέσης 105 – ΔΕ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΩΝ αποκλειόμενοι

12. κωδ. θέσης 106 – ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ – πίνακας κατάταξης

13. κωδ. θέσης 106 – ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ αποκλειόμενοι

14. κωδ. θέσης 106 – ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ πίνακας επιλογής

15. κωδ. θέσης 107 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ πίνακας επιλογής

16. κωδ. θέσης 107 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – πίνακας κατάταξης

eXTReMe Tracker