Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2016 – μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»

28 Δεκέμβριος, 2016

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και ένα υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την Πέμπτη 29/12/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 09/01/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2016 ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599-1986
ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟ

eXTReMe Tracker