Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2018

22 Νοέμβριος, 2018

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2018, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «19-09-2018» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-03-2018», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τις 23/11/2018 μέχρι και τη 03/12/2018.

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2018 (κατεβάστε έντυπο)
Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ (κατεβάστε έντυπο)
Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) (κατεβάστε έντυπο)
Έντυπο αίτησης ΣΟΧ (κατεβάστε έντυπο)
Υπεύθυνη δήλωση (κατεβάστε έντυπο)

eXTReMe Tracker