ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της Πράξης “Blue Cosmopolis” της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020”»

31 Μαρτίου, 2022

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 19/2022 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων» της Πράξης με τίτλο «Blue Cosmopolis», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.394,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (59.999,95€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο νέος συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι ο 157913,1.

 

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

  1. Διακήρυξη με Παραρτήματα
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
  3. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)
  4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
eXTReMe Tracker