ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

17 Σεπτεμβρίου, 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 2ος ΚΥΚΛΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας την Πράξη µε τίτλο:
«Τοπική Δράση για την εργασιακή επανένταξη Ευάλωτων Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Ν. Καβάλας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και αφορά τις εξής κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

 • Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
 • Άτομα που ευρίσκονται σε κατάσταση Φτώχειας η απειλούνται από Φτώχεια
 • Άνεργοι Πρώην Χρήστες Ουσιών

Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 20 Ωφελουμένων των ανωτέρω κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης.

Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι να προωθηθούν στην αγορά εργασίας σε θέσεις σχετικές µε επιλεγμένους τομείς και κλάδους που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη δυναμική στο Νομό Καβάλας, και ειδικότερα στον Τουρισμό, στο εμπόριο, και την παροχή υπηρεσιών.

Οφέλη από την συμμετοχή και αντικείμενο της πράξης

Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί µέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

 • Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων
 • Κατάρτιση 20 ωφελουμένων στον εναλλακτικό τουρισμό.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους

Φορείς Υλοποίησης – Εταίροι:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ» απαρτίζεται από δώδεκα (12) τοπικούς φορείς, µε Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. – ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα στην Α.Σ. συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 2. «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
 3. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
 4. «ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 5. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
 7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ
 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΑΕΝΑΚ)
 9. «ΠΝΟΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 10. ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)
 11. ΔΕΣΜΟΙ LEADER+ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσκληση ΤΟΠ/ΕΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αίτηση Υποψηφίου

Πηγή: www.ankavala.gr

eXTReMe Tracker