Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019

25 Απριλίου, 2019

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τις 27/04/2019 μέχρι και τη Δευτέρα 06/05/2019.

  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019
  2. Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας
  3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2019
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599_1986
  6. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ
eXTReMe Tracker