Νέοι πίνακες – Κωδικοί θέσης 103 & 104

12 Δεκεμβρίου, 2018

Σήμερα 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη αναρτήθηκαν νέοι πίνακες κατάταξης, επιλογής, ονομαστικοί και αποκλεισθέντων για τους κωδικούς θέσης 103 και 104 λόγω ανάκλησης των ήδη αναρτηθέντων, κατόπιν σφάλματος που συνίσταται σε εκ παραδρομής τοποθέτηση υποψηφίου στον πίνακα αποκλειομένων αντί του πίνακα κατάταξης.

Κατόπιν τούτου, ισχύει η αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 103 ΚΑΙ 104, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 13/12/2018 μέχρι και τις 24/12/2018. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

103-Πίνακας Κατάταξης

103-Πίνακας Αποκλειόμενων

104-Πίνακας Κατάταξης

104-Πίνακας Αποκλειόμενων

eXTReMe Tracker