Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Αγορά Καβάλας»

14 Ιούνιος, 2018

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Αγορά Καβάλας» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

 1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού συστήματος παρκινγκ
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακες Συμμόρφωσης
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (ΠΟΠ)
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
 7. Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
 8. Περίληψη διακήρυξης
 9. Ερώτημα επί του Διαγωνισμού
 10. Διευκρινίσεις επί των όρων του Διαγωνισμού
 11. Ερώτημα επί του Διαγωνισμού (2)
 12. Διευκρινίσεις επί των όρων του Διαγωνισμού (2)
eXTReMe Tracker