Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020

17 Σεπτεμβρίου, 2020

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και τo Ειδικό Παράρτημα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20-05-2020», το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου admin@kavalagreece.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», Ομονοίας 117 Τ.Κ. 65403 Καβάλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Ελευθεριάδου Αμαλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2510/831-388, εσωτ. 5).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τις 18/09/2020 μέχρι και 28/09/2020.

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η-Υ
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2020
eXTReMe Tracker