Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για σύνταξη μελέτης Η-Μ εγκαταστάσεων, επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης

31 Οκτώβριος, 2017

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων εστιατορίου, επικαιροποίηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης οικίσκων και χώρων ατομικής πηλοθεραπείας και υδροθεραπείας του πηλοθεραπευτηρίου Δ.Δ. Κρηνίδων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο εκσυγχρονισμού των υποδομών του θερμαλιστικού κέντρου Κρηνίδων Καβάλας» Εκτιμώμενης αξίας 43.165,12€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Ομονοίας 117 – 3ος όροφος – Τ.Κ. 65403 – Καβάλα. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 14.11.2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού (πλην Εντύπου Προσφοράς) θα γίνεται από την ιστοσελίδα της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ (συνημμένα έγγραφα).

Το Έντυπο Προσφοράς θα διατίθεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Ομονοίας 117 – Τ.Κ. 65403 – 2ος όροφος – Καβάλα – Τηλ. 2510831388 (εσωτ. 2), έως και την 10.11.2017.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

5. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΤΕΥΔ

7. ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

eXTReMe Tracker