ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»

16 Νοέμβριος, 2018

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 435/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7Ζ5ΔΟΡΦΛ-Ψ2Π) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Προβολή – Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Καβάλας σε Ελλάδα και Εξωτερικό», εκτιμώμενης αξίας 355.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (286.290,32€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:
Διακήρυξη διεθνή διαγωνισμού τουριστικής προβολής (κατεβάστε έντυπο)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα 1 Μελέτη (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα 2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα 3 Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα 4 Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα 5 Σχέδιο δράσεων τουριστικής προβολής (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα 6 Απόφαση Δ.Σ. – Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών (κατεβάστε έντυπο)
Παράρτημα 7 Ανακοίνωση Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών (κατεβάστε έντυπο)

 

 

eXTReMe Tracker