ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»

16 Νοέμβριος, 2018

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 435/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7Ζ5ΔΟΡΦΛ-Ψ2Π) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Προβολή – Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Καβάλας σε Ελλάδα και Εξωτερικό», εκτιμώμενης αξίας 355.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (286.290,32€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

Διακήρυξη διεθνή διαγωνισμού τουριστικής προβολής (κατεβάστε έντυπο)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (κατεβάστε έντυπο)
Μελέτη (κατεβάστε έντυπο)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (κατεβάστε έντυπο)
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (κατεβάστε έντυπο)
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (κατεβάστε έντυπο)
Σχέδιο δράσεων τουριστικής προβολής (κατεβάστε έντυπο)
Απόφαση Δ.Σ. – Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών (κατεβάστε έντυπο)
Ανακοίνωση Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών (κατεβάστε έντυπο)
Απαντήσεις στις διευκρινιστικές/ερωτήσεις (κατεβάστε έντυπο)

 

 

eXTReMe Tracker