Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

21 Αυγούστου, 2019

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.189,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακες Συμμόρφωσης
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
7. Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
8. Περίληψη διακήρυξης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων
9. Διευκρίνιση σε ερώτημα επί του Διαγωνισμού

eXTReMe Tracker