Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας

15 Μάρτιος, 2018

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι 27.484,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

1. Περίληψη διακήρυξης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων
2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού – γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακες Συμμόρφωσης
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
6. Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
9. “Διευκρίνιση επί των όρων του Διαγωνισμού”

eXTReMe Tracker