ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

9 Νοέμβριος, 2017

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.810,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακάτω θα βρείτε τα εξής συνημμένα:

  1. Περίληψη διακήρυξης εντύπων 2017
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥΔ
  6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  9. ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  10. Διευκρινίσεις επί των όρων του διαγωνισμού
eXTReMe Tracker