Ανακοίνωση Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) υπ’ αριθ. 1/2019

2 Απριλίου, 2019

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «17-01-2019», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τις 03/04/2019 μέχρι και τη 12/04/2019.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2019
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ
  4. Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599_1986
eXTReMe Tracker