Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού Συμβάσεως εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

26 Σεπτέμβριος, 2017

Παρακάτω σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-01-2016» και Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «29-05-2017», το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και ένα υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την Τετάρτη 27/09/2017 μέχρι και την Παρασκευή 06/10/2017.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

2. Παράρτημα γλωσσομάθειας

3. Παράρτημα Η/Υ

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ.6

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599_1986

eXTReMe Tracker