Προκήρυξη 12 θέσεων από τη »Δημωφέλεια» (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

3 Αύγουστος, 2010

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια)
(Φ.Ε.Κ. 182/25.02.2010)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997).
3. Την αριθ. 662/24-02-2010 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης.
5. Την αριθ. 1/08.01.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Οι θέσεις αυτές είναι :

1. ΠΕ Οικονομικού Ένας/μία (1)
2. ΠΕ Διοικητικού Ένας/μία (1)
3. ΤΕ Τουριστικών Επιχ/σεων Ένας/μία (1)
4. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ένας/μία (1)
5. ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής Ένας/μία (1)
6. ΔΕ Διοικητικού Τέσσερις (4)
7. ΔΕ Οδηγών Ένας/μία (1)
8. ΥΕ Καθαριστών/στριών Ένας/μία (1)
9. ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών Ένας/μία (1)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 § 6).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», οδός Ομονοίας αριθ. 117 και
ειδικότερα στην Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού
υπόψη : κ. Ελευθεριάδου Αμαλίας (τηλ. Επικοινωνίας : 2510/831388, εσωτ. 1)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Καβάλα,  22 Ιουλίου  2010

     ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                       Αριθ. πρωτ.   2483

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

      «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117                                                                                                                       

654 03 Καβάλα

Γραφείο Προσωπικού – Μισθοδοσίας

Τηλ. : 2510 831-388 εσωτ. 1

Φαξ.: 2510/831-378                    

eXTReMe Tracker