Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων με κωδικό ειδικότητας 108 – ΥΕ Καθαριστών/τριών

13 Οκτώβριος, 2016

Επί των επικυρωμένων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/4485/07-09-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», ισχύει αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, ήτοι από 14/10/2016 μέχρι και τις 24/10/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Παρακάτω παρατίθενται σε υπερσύνδεσμο τα αποτελέσματα με τον κωδικό ειδικότητας 108 – ΥΕ Καθαριστών/τριών, λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης καταχώρησης, με τον αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης, τον αναμορφωμένο πίνακα επιλογής και τον πίνακα αποκλεισθέντων.

  1. κωδ. θέσης 108 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Τελικό
eXTReMe Tracker