Αποτελέσματα ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

12 Οκτώβριος, 2016

Επί των επικυρωμένων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/4485/07-09-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», ισχύει αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) για την κατάθεση ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 12/10/2016 μέχρι και τις 21/10/2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ.570 01, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Παρακάτω παρατίθενται σε υπερσύνδεσμο τα αποτελέσματα (ανά κωδικό ειδικότητας) της υπ. αρ. πρωτ. 1/4485/07-09-2016 ανακοίνωσης για την για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

  1. κωδ. θέσης 100 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ
  2. κωδ. θέσης 101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  3. κωδ. θέσης 102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ πίνακας κατάταξης
  4. κωδ. θέσης 103 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  5. κωδ. θέσης 104 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ πίνακας κατάταξης
  6. κωδ. θέσης 105 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πίνακας κατάταξης
  7. κωδ. θέσης 106 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
  8. κωδ. θέσης 107 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)
  9. κωδ. θέσης 108 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ πίνακας κατάταξης
eXTReMe Tracker